QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG Trang thông tin điện tử (Website) trường THPT Âu Cơ

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG
Trang thông tin điện tử (Website) trường THPT Âu Cơ
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-THPAUCO  ngày     /9/2020
của Hiệu trưởng trường THPT Âu Cơ)
CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vị điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Qui chế này qui định về hoạt động của Trang thông tin điện tử (Website) trường THPT Âu Cơ trên Internet, bao gồm: Quản lý vận hành; cung cấp và cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu; công tác biên tập thông tin, cơ sở dữ liệu.
2. Qui định này áp dụng cho các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, văn phòng và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THPT Âu Cơ.
Điều 2. Giải thích từ ngữ:
1. Thông tin điện tử: Là các thông tin được thể hiện dưới dạng điện tử và có thể trao đổi trên môi trường mạng cũng như các thiết bị điện tử và có thể lưu trữ được trên các thiết bị điện tử.
2. Trang thông tin điện tử: Là tập hợp các thông tin điện tử phục vụ sẵn sàng cho quá trình trao đổi, lưu trữ trên môi trường mạng và các thiết bị điện tử.
3. Website: Là tập hợp các trang thông tin điện tử đã được tổ chức, sắp xếp theo một trật tự nhất định và được dùng để trao đổi thông tin trên môi trường mạng cũng như các thiết bị điện tử. Website có thể được tổ chức lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu và trên hệ thống máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ.
4. Cơ sở dữ liệu: Là tập hợp các dữ liệu đã được tổ chức, sắp xếp nhằm phục vụ quá trình lưu trữ, xử lý và trao đổi được thuận tiện, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khác nhau.
5. Diễn đàn: Là nơi cung cấp, trao đổi thông tin về bộ môn giữa học sinh, các độc giả của Website với chủ nhiệm các câu lạc bộ dạy và học theo từng bộ môn.
Điều 3. Phạm vi điều chỉnh:
1. Qui chế này áp dụng đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT Âu Cơ, Ban quản trị, Ban biên tập và những độc giả có khai báo truy cập thực hiện trao đổi thông tin trên website này.
2. Trong quá trình triển khai, hoạt động có nội dung nào chưa hợp lý sẽ thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, phù hợp theo yêu cầu công việc.
Điều 4. Tên miền của Website:
Tên miền và địa chỉ truy cập của Website Trường THPT Âu Cơ là: http://thptauco.edu.vn/.  http://thptauco.edu.vn/ là tên miền chính thức do nhà trường đăng ký sử dụng và duy trì trên hệ thống mạng thông tin toàn cầu. Nhà trường chịu mọi trách nhiệm về những thông tin do nhà trường cung cấp. Mọi tên miền và địa chỉ truy cập khác đều không được nhà trường thừa nhận và nhà trường không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin được đăng tải trên đó.
Điều 4: Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Website:
1. Mục tiêu của Website nhằm cung cấp, trao đổi thông tin về các hoạt động của nhà trường, phục vụ quá trình Dạy và Học của nhà trường ngày một tốt hơn.
2. Website là trang thông tin điện tử chính thống của trường THPT Âu Cơ. Có chức năng cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, công khai một đầu mối trên mạng Internet của nhà trường.
3. Website cũng là nơi trao đổi, thảo luận giữa các thế hệ thầy, trò, phụ huynh học sinh của nhà trường và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến các hoạt động của nhà trường.
4. Nhiệm vụ của Website:
a) Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, của Sở GD&ĐT Quảng Nam, của Đảng ủy, HĐND, UBND  tỉnh Quảng Nam; các văn bản điều hành các hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, Hội đồng trường và Ban giám hiệu trường THPT Âu Cơ;
b) Công khai qui trình dịch vụ, thủ tục hành chính công;
c) Cung cấp các dịch vụ tra cứu khác thuộc nhà trường quản lý;
d) Cung cấp các phần mềm, tiện ích, giáo án, bài giảng, đề thi của ngành, và nhà trường.
Điều 5: Ban quản trị Website:
1. Website trường hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Giao ban biên tập có trách nhiệm xây dựng, quản lý, đảm bảo hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website trường; chịu trách nhiệm về nội dung Website trường; tổ chức và hoạt động của Ban biên tập được quy định tại Chương II của Quy chế này. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những vấn đề liên quan đến kỹ thuật và nội dung của Website trường.
2. Ban quản trị Website là các cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Âu Cơ được Hiệu trưởng ban hành Quyết định thành lập và thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và Quy chế này.
3. Mọi hoạt động của Website trường phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 6. Kinh phí duy trì hoạt động của Website trường
1. Kinh phí hoạt động của Website trường do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:
a) Chi cho đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị;
b) Chi cho việc lưu trữ và bảo mật an toàn Website trường;
c) Chi cho việc mua thông tin, biên tập và biên dịch thông tin cập nhật lên Website;
d) Lắp đặt và duy trì đường truyền kết nối Internet đảm bảo đủ dung lượng, băng thông cho việc cập nhật và truy xuất thông tin;
đ) Mua các phần mềm máy tính có bản quyền đảm bảo Website trường hoạt động hợp pháp theo luật sở hữu trí tuệ;
e) Công tác quản lý, vận hành của Website trường.
2. Mức chi được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
 
Chương II
CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU
Điều 7. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Website trường
Các thông tin chủ yếu của Website trường được quy định tại Điều 28, Luật Công nghệ thông tin gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Thông tin giới thiệu chung (sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan).
2. Hệ thống văn bản của trường gồm: văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GD-ĐT; UBND tỉnh, Sở GD&ĐT; UBND tỉnh Quảng Nam, văn bản điều hành và các văn bản khác khi có yêu cầu.
3. Quy trình, thủ tục hành chính được thực hiện bởi các đơn vị, tên của người chịu trách nhiệm trong từng khâu thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính.
4. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch của ngành.
5. Thông tin về lãnh đạo nhà trường và các tổ chuyên môn, các đoàn thể trực thuộc.
6. Danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của từng bộ phận trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền.
7. Lịch làm việc của trường THPT Âu cơ
8. Giáo án điện tử, giáo án trình chiếu; đề kiểm tra và đề thi.
9. Cấp phát văn bằng chứng chỉ.
10. Các phần mềm ứng dụng, phần mềm tiện ích.
11. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.
12. Các thông tin khác theo yêu cầu của hiệu trưởng.
Điều 8. Hình thức cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu
1. Các bộ phận của nhà trường mỗi tháng có ít nhất một bài viết, tin viết về lĩnh vực phụ trách đăng lên Website trường. Các bài viết, tin viết này phải được Ban biên tập duyệt trước khi gửi đăng.
2. Các bài viết, tin viết của các bộ phận gửi qua hộp thư điện tử save.thptauco@gmail.com.
3. Bài viết, tin viết có ảnh kèm theo thì khi gửi phải ghi chú thích của từng ảnh. Ảnh kèm theo bài viết, tin viết không được chèn trước vào bài viết, tin viết mà phải được gửi riêng (đính kèm).
4. Đối với bài viết, tin viết đưa tin về hội nghị, hội thảo, tập huấn,… Tác giả gửi bài viết, tin viết về các hoạt động này không được chậm quá 03 ngày kể từ khi diễn ra các hoạt động đó.
5. Thông tin cung cấp, cập nhật lên Website sử dụng tiếng Việt theo bảng mã Times New Roman, cỡ chữ 13.
Điều 9. Trách nhiệm cung cấp thông tin và cập nhật các dịch vụ hành chính công trên Website trường.
1. Các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trương thường xuyên và kịp thời thông tin lên Website trường các nội dung, dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định tại khoản 3, Điều 7 của Quy chế này.
2. Bộ phận duyệt tin, quản trị viên thường xuyên, liên tục trong việc cập nhật thông tin, dữ liệu lên Website trường.
 
Chương III
THÔNG TIN VỀ CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Điều 10. Các dịch vụ hành chính công đưa lên Website trường
Cung cấp các dịch vụ hành chính công cho cha mẹ học sinh, học sinh bao gồm:
1. Thông tin về các loại hồ sơ, mẫu biểu, thủ tục, quy trình theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, đoàn thể của nhà trường.
2. Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ nhằm hỗ trợ quá trình thực hiện các thủ tục hành chính công một cách nhanh chóng, đầy đủ trước khi nhận văn bản, hồ sơ gốc của các tổ chức, cá nhân.
Điều 11. Công tác báo cáo
Ban biên tập có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Website trường theo nhiệm vụ được phân công cho Hiệu trưởng theo định kỳ hàng tháng, quý, năm và theo yêu cầu.
Chương IV
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 15. Khen thưởng
Các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Website trường, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.
Điều 16. Xử lý vi phạm
Tập thể, cá nhân nào làm trái với các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 

Số 278/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:424 | lượt tải:142

Số 95/QĐ-THPTAC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG RA ĐỀ, COI KIỂM TRA VÀ CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:521 | lượt tải:135

Số 254/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HKPĐ CẤP TƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:460 | lượt tải:169

Số 245/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:464 | lượt tải:130

Số 235/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 08/6/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2023-2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Lượt xem:451 | lượt tải:127

Số 84/QĐ-THPTAC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:507 | lượt tải:129

Số 234/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:530 | lượt tải:145

Số 228/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTC VÀ HOẠT ĐỘNG TDTT NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:515 | lượt tải:0

Số 226/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢT PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2023

Lượt xem:489 | lượt tải:147

Số 227/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:523 | lượt tải:175
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây