Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 95/QĐ-THPTAC 11/12/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG RA ĐỀ, COI KIỂM TRA VÀ CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
2 Số 278/KH-THPTAC 11/12/2023 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
3 Số 254/KH-THPTAC 02/11/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HKPĐ CẤP TƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
4 Số 245/KH-THPTAC 31/10/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
5 Số 235/KH-THPTAC 18/10/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 08/6/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2023-2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
6 Số 234/KH-THPTAC 16/10/2023 KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024
7 Số 84/QĐ-THPTAC 16/10/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024
8 Số 81/QĐ-THPTAC 05/10/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỔNG RA ĐỀ, COI VÀ CHẤM KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
9 Số 80/QĐ-THPTAC 05/10/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2023-2024
10 Số 79/QĐ-THPTAC 03/10/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY BỒI DƯỠNG HSG NĂM HỌC 2023-2024
11 Số 78/QĐ-THPTAC 02/10/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGLL-GDHN KHỐI 12 NĂM HỌC 2023-2024
12 Số 77/QĐ-THPTAC 01/10/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UDCNTT VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM HỌC 2023-2024
13 Số 76/QĐ-THPTAC 01/10/2023 QUYẾT ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
14 Số 75/QĐ-THPTAC 01/10/2023 QUYẾT ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA CỦA CBGVNV NĂM HỌC 2023-2024
15 Số 73/QĐ-THPTAC 27/09/2023 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC BƯỚC XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM NĂM HỌC 2023-2024
16 Số 72/QĐ-THPTAC 25/09/2023 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC NĂM HỌC 2023-2024
17 Số 71/QĐ-THPTAC 25/09/2023 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
18 Số 70/QĐ-THPTAC 25/09/2023 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ NĂM HỌC 2023-2024
19 Số 69/QĐ-THPTAC 25/09/2023 QUYẾT ĐỊNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2023-2024
20 Số 68/QĐ-THPTAC 24/09/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN NĂM HỌC 2023-2024
21 Số 66/QĐ-THPTAC 21/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN PHỊ TRÁCH CÔNG TÁC THIẾT BỊ NĂM HỌC 2023-2024
22 Số 61/QĐ-THPTAC 14/09/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TNHN KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2023-2024
23 Số 60/QĐ-THPTAC 13/09/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2023-2024
24 Số 59/QĐ-THPTAC 13/09/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THI ĐUA HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
25 Số 56/QĐ-THPTAC 11/09/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
26 Số 52/QĐ-THPTAC 31/08/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2023-2024
27 Số 51/QĐ-THPTAC 31/08/2023 QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THƯ KÝ HỘI ĐỒNG NĂM HỌC 2023-2024
28 Số 46/QĐ-THPTAC 31/08/2023 QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN, TỔ TRƯỞNG VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2023-2024
29 Số 45/QĐ-THPTAC 31/08/2023 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TCM-TVP NĂM HỌC 2023-2024
30 Số 44/QĐ-THPTAC 23/08/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG GVCN NĂM HỌC 2023-2024
31 Số 228/KH-THPTAC 08/10/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTC VÀ HOẠT ĐỘNG TDTT NĂM HỌC 2023-2024
32 Số 224/KH-THPTAC 05/10/2023 KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
33 Số 223/KH-THPTAC 05/10/2023 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2023-2024
34 Số 221/KH-THPTAC 03/10/2023 KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023-2024
35 Số 220/KH-THPTAC 02/10/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC NĂM HỌC 2023-2024
36 Số 219/KH-THPTAC 02/10/2023 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGLL-HN KHỐI 12 NĂM HỌC 2023-2024
37 Số 213/KH-THPTAC 01/10/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UDCNTT VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM HỌC 2023-2024
38 Số 217/KH-THPTAC 02/10/2023 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỖ TRỢ KIẾN THỨC ÔN TẬP HỌC SINH 12 NĂM HỌC 2023-2024
39 Số 212/KH-THPTAC 01/10/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC SINH KHUYẾT TẬT NĂM HỌC 2023-2024
40 Số 209/KH-THPTAC 27/09/2023 KẾ HOẠCH PCCC-CNCH NĂM HỌC 2023-2024
41 Số 207/KH-THPTAC 26/09/2023 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2023-2024
42 Số 202/KH-THPTAC 24/09/2023 KẾ HOẠCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM HỌC 2023-2024
43 Số 197/KH-THPTAC 21/09/2023 KÊ HOẠCH DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG NĂM HỌC 2023-2024
44 Số 193/KH-THPTAC 19/09/2023 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP LỚP 11 NĂM HỌC 2023-2024
45 Số 192/KH-THPTAC 19/09/2023 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024
46 Số 179/KH-THPTAC 07/09/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB,CC,VC,NLD NĂM HỌC 2023-2024
47 Số 186/KH-THPTAC 12/09/2023 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
48 Số 182/KH-THPTAC 10/09/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2023-2024
49 Số 177/KH-THPTAC 06/09/2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
50 Số 265/KH-THPTAC 04/09/2023 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023-2024

Số 278/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:372 | lượt tải:123

Số 95/QĐ-THPTAC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG RA ĐỀ, COI KIỂM TRA VÀ CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:450 | lượt tải:120

Số 254/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HKPĐ CẤP TƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:394 | lượt tải:154

Số 245/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:409 | lượt tải:120

Số 235/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 08/6/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2023-2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Lượt xem:391 | lượt tải:111

Số 84/QĐ-THPTAC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:443 | lượt tải:118

Số 234/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:461 | lượt tải:125

Số 228/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTC VÀ HOẠT ĐỘNG TDTT NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:464 | lượt tải:0

Số 226/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢT PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2023

Lượt xem:426 | lượt tải:130

Số 227/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:463 | lượt tải:147
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây