STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 278/KH-THPTAC 11/12/2023 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
2 Số 95/QĐ-THPTAC 11/12/2023 Quyết định số 95/QĐ-THPTAC ngày 12/12/2023 về Thành lập Hội đồng ra đề, coi và chấm kiểm tra cuối kỳ I năm học 2023-2024
3 Số 254/KH-THPTAC 02/11/2023 Kế hoạch số 254/KH-THPTAC ngày 03/11/2023 về việc tổ chức HKPĐ cấp trường năm học 2023-2024
4 Số 245/KH-THPTAC 31/10/2023 Kế hoạch số 245/KH-THPTAC ngày 01/11/2023 về việc tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường năm học 2023-204
5 Số 235/KH-THPTAC 18/10/2023 Kế hoạch số 235/KH-THPTAC về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo
6 Số 84/QĐ-THPTAC 16/10/2023 Quyết định số Số 84/QĐ-THPTAC về việc thành lập Ban phòng, chống lụt, bão năm học 2023-2024
7 Số 234/KH-THPTAC 16/10/2023 Kế hoạch số 234/KH-THPTAC về việc phòng, chống lụt, bão năm học 2023-2024
8 Số 228/KH-THPTAC 08/10/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDTC và hoạt động TDTT năm học 2023-2024
9 Số 226/KH-THPTAC 05/10/2023 Kế hoạch về chiến lượt phát triển nhà trường năm học 2023-2024, tầm nhìn đến năm 2030.
10 Số 227/KH-THPTAC 05/10/2023 Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024
11 Số 223/KH-THPTAC 05/10/2023 Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024
12 Số 224/KH-THPTAC 05/10/2023 Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2023-2024
13 Số 80/QĐ-THPTAC 05/10/2023 Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024
14 Số 81/QĐ-THPTAC 05/10/2023 Quyết định thành lập Hội đồng ra đề, coi và chấm kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2023-2024
15 Số 1635/QĐ-SGDĐT 04/10/2023 Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường THPT Âu Cơ, nhiệm kỳ 2023-2028
16 Số 221/KH-THPTAC 03/10/2023 Kế hoạch dạy bồi dưỡng HSG năm học 2023-2024
17 Số 79/QĐ-THPTAC 03/10/2023 Quyết định phân công giáo viên dạy bồi dưỡng HSG năm học 2023-2024
18 Số 217/KH-THPTAC 02/10/2023 Kế hoạch giảng dạy hỗ trợ kiến thức ôn tập học sinh 12 năm học 2023-2024
19 Số 219/KH-THPTAC 02/10/2023 Kế hoạch hoạt động giáo dục NGLL-HN khói 12 năm học 2023-2024
20 Số 220/KH-THPTAC 02/10/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2023-2024
21 Số 78/QĐ-THPTAC 02/10/2023 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hoạt động NGLL-GDHN khối 12 năm học 2023-2024
22 Số 212/KH-THPTAC 01/10/2023 Kế hoạch giáo dục học sinh khuyết tật năm học 2023-2024
23 Số 213/KH-THPTAC 01/10/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ UDCNTT và chuyển đổi số năm học 2023-2024
24 Số 75/QĐ-THPTAC 01/10/2023 Quyết định quy tắc ứng xử văn hóa của CNGVNV năm học 2023-2024
25 Số 76/QĐ-THPTAC 01/10/2023 Quyết định quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh năm học 2023-2024
26 Số 77/QĐ-THPTAC 01/10/2023 Quyết định thành lập Ban thực hiện nhiệm vụ UDCNTT và chuyển đổi số năm học 2023-2024
27 Số 1582/QĐ-SGDĐT 01/10/2023 Quyết định công nhận Hội đồng trường Trường THPT Âu Cơ, nhiệm kỳ 2023-2028
28 Số 209/KH-THPTAC 27/09/2023 Kế hoạch PCCC-CNCH năm học 2023-2024
29 Số 73/QĐ-THPTAC 27/09/2023 Quyết định ban hành quy định các bước xử lý học sinh vi phạm năm học 2023-2024
30 Số 207/KH-THPTAC 26/09/2023 Kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2023-2024
31 Số 69/QĐ-THPTAC 25/09/2023 Quyết định quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023-2024
32 Số 70/QĐ-THPTAC 25/09/2023 Quyết định ban hành quy chế thực hiện Dân chủ năm học 2023-2024
33 Số 71/QĐ-THPTAC 25/09/2023 Quyết định ban hành quy chế Công khai trong trường học năm học 2023-2024
34 Số 72/QĐ-THPTAC 25/09/2023 Quyết định ban hành quy chế làm việc năm học 2023-2024
35 Số 202/KH-THPTAC 24/09/2023 Kế hoạch tiếp Công dân năm học 2023-2024
36 Số 68/QĐ-THPTAC 24/09/2023 Quyết định về việc ban hành nội quy tiếp Công dân năm học 2023-2024
37 Số 197/KH-THPTAC 21/09/2023 Kế hoạch dạy học Chương trình giáo dục địa phương
38 Số 66/QĐ-THPTAC 21/09/2023 Quyết định phân công giáo viên phụ trách công tác thiết bị năm học 2023-2024
39 Số 192/KH-THPTAC 19/09/2023 Kế hoạch hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 năm học 2023-2024
40 Số 193/KH-THPTAC 19/09/2023 Kế hoạch hoạt động hướng nghiệp trải nghiệm lớp 10 năm học 2023-2024
41 Số 61/QĐ-THPTAC 14/09/2023 Quyết định thành lập Ban TNHN khối 10,11 năm học 2023-2024
42 Số 59/QĐ-THPTAC 13/09/2023 Quyết định thành lập Ban thi đua học sinh năm học 2023-2024
43 Số 60/QĐ-THPTAC 13/09/2023 Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2023-2024
44 Số 186/KH-THPTAC 12/09/2023 Kế hoạch hoạt động Thư Viện năm học 2023-2024
45 Số 56/QĐ-THPTAC 11/09/2023 Quyết định thành lập BQL nội trú học sinh năm học 2023-2024
46 Số 182/KH-THPTAC 10/09/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Y tế trường học năm học 2023-2024
47 Số 179/KH-THPTAC 07/09/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị CB-CC-VC-NLĐ năm học 2023-2024
48 Số 177/KH-THPTAC 06/09/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 2023-2024
49 Số 265/KH-THPTAC 04/09/2023 Kế hoạch dạy học Tiếng Anh năm học 2023-2024
50 Số 164/KH-THPTAC 04/09/2023 Kế hoạch dạy học và giáo dục trên lớp năm học 2023-2024

Số 278/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:424 | lượt tải:142

Số 95/QĐ-THPTAC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG RA ĐỀ, COI KIỂM TRA VÀ CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:521 | lượt tải:135

Số 254/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HKPĐ CẤP TƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:460 | lượt tải:169

Số 245/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:465 | lượt tải:130

Số 235/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 08/6/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2023-2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Lượt xem:452 | lượt tải:127

Số 84/QĐ-THPTAC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:507 | lượt tải:129

Số 234/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:530 | lượt tải:145

Số 228/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTC VÀ HOẠT ĐỘNG TDTT NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:515 | lượt tải:0

Số 226/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢT PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2023

Lượt xem:489 | lượt tải:147

Số 227/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:523 | lượt tải:175
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây